Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Water power gives us energy pollution without of in wi

Water power gives us energy pollution without of in wi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Water power gives us energy _________ pollution.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

A. without: mà không có

B. of: của

C. in: trong

D. with: với

Tạm dịch: Năng lượng nước cho chúng ta năng lượng mà không có ô nhiễm.

Chọn A.

Ý kiến của bạn