Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We apologize for the delay answering your letter in of

We apologize for the delay answering your letter in of

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We apologize for the delay _______ answering your letter.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn