Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We could have given you a lift if we had know you were

We could have given you a lift if we had know you were

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We could have given you a lift if we had know you were coming this way.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: động từ trong mệnh đề chính (không chứa “if”) chia dạng: could have + V-ed/V3

Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một giả thiết trái ngược với thực tế trong quá khứ.

Công thức: If S + had Ved/V3, S + would/could have Ved/V3.

Sửa: had know => had known

Tạm dịch: Chúng tôi có thể đã nâng đỡ bạn nếu trước đây chúng tôi biết bạn đang đi theo cách này.

Chọn C.

Ý kiến của bạn