Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We Dorothy since last Saturday dont see havent seen di

We Dorothy since last Saturday dont see havent seen di

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We _______ Dorothy since last Saturday.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn