Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We had an accidental meeting with an old friend at the

We had an accidental meeting with an old friend at the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We had an accidental meeting with an old friend at the party last night.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải chi tiết:

accidental (adj): tình cờ, ngẫu nhiên

A. expected (adj): trông mong, mong đợi

B. unacceptable (adj): không thể chấp nhận

C. unpleasant (adj): khó chịu

D. unlucky (adj): không may mắn

=> accidental (adj): tình cờ, ngẫu nhiên >< expected (adj): trông mong, mong đợi

Tạm dịch: Chúng tôi có một cuộc gặp tình cờ với một người bạn cũ trong bữa tiệc tối qua.

Chọn A.

Ý kiến của bạn