Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We were made hard when we were at school to study stud

We were made hard when we were at school to study stud

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We were made ____ hard when we were at school.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn