Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We wont get married until I have graduated from college

We wont get married until I have graduated from college

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We won't get married until I have graduated from college.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề chỉ thời gian

Giải chi tiết:

until: cho đến khi

although: mặc dù

because: bởi vì

when: khi

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ không kết hôn cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học.

A. Chúng tôi sẽ không kết hôn mặc dù tôi đã tốt nghiệp đại học. => sai nghĩa

B. Chúng tôi sắp kết hôn vì tôi đã tốt nghiệp đại học. => sai nghĩa

C. Chúng tôi sẽ kết hôn khi tôi tốt nghiệp đại học.

D. Chúng tôi sẽ không kết hôn ngay cả khi tôi đã tốt nghiệp đại học. => sai nghĩa

Chọn C.

Ý kiến của bạn