Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Wed better speed up if we want to get to the concert in

Wed better speed up if we want to get to the concert in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We'd better speed up if we want to get to the concert in time.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

speed up: tăng tốc

A. put down: giết con gì đó vì nó bị ốm; bỏ xuống

B. lie down: nghỉ ngơi

C. slow down: giảm tốc độ

D. turn down: giảm âm lượng, nhiệt độ

=> speed up: tăng tốc >< slow down: giảm tốc độ

Tạm dịch: Chúng ta nên tăng tốc đi nếu muốn đến buổi hòa nhạc đúng giờ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn