Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Wed better stick the main road because the other roads

Wed better stick the main road because the other roads

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We'd better stick _______ the main road because the other roads are blocked with snow.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

stick to sth: tiếp tục làm gì (bất chấp khó khăn, hoặc cứ tiếp tục vì không muốn thay đổi gì đó)

stick at sth: tiếp tục (nghiêm túc & quyết tâm để đạt/chinh phục được điều gì)

Tạm dịch: Tốt hơn chúng ta tiếp tục đi con đường chính vì những con đường khác bị tuyết chặn rồi.

Chọn A.

Ý kiến của bạn