Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- What a great haircut Lucy!      - It’s my pleasure Oh

- What a great haircut Lucy!      - It’s my pleasure Oh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

- What a great haircut, Lucy!      -_________


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn