Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What could replace the word “ruling in paragraph 3 defe

What could replace the word “ruling in paragraph 3 defe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What could replace the word “ruling” in paragraph 3?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ nào có thể thay thế cho “ruling” trong đoạn 3?

A. defeating (V-ing): đánh bại

B. guessing (V-ing): đoán

C. delaying (V-ing): trì hoãn

D. governing (adj): cai quản, quản trị

=> ruling (adj): có quyền kiểm soát, thống trị = governing

Thông tin: The second highest level is the Kshatriya, or ruling class.

Tạm dịch: Đẳng cấp cao thứ hai là Kshatriya, hay tầng lớp thống trị.

Chọn D.

Ý kiến của bạn