Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What does the passage mainly discuss The importance of

What does the passage mainly discuss The importance of

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What does the passage mainly discuss?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – ý chính

Giải chi tiết:

Đoạn văn chủ yếu thảo luận cái gì?

A. Tầm quan trọng của trải nghiệm đối với lợi thế cạnh tranh.

B. Các doanh nghiệp không sẵn sàng phá vỡ chính mình.

C. Một sự tiếp biến văn hóa sâu rộng.

D. Tri thức thúc đẩy hành vi, lòng trung thành, sự hài lòng.

Thông tin:

- As customers choose brands based on how they make them feel, rather than their actual products or services, there is an intrinsic advantage to those organizations who use designed experiences as a weapon to cut through the most competitive of markets.

- Think about that for a moment. Do you notice how better experiences, leads to better relationships, which is then the stepping stone for more offerings? Many brands still jump straight to modified offerings, without gaining that customer connection and the necessary foundation of trust first.

Tạm dịch:

- Khi khách hàng lựa chọn thương hiệu dựa trên cảm giác của họ thay vì sản phẩm hoặc dịch vụ thực tế của họ, sẽ có một lợi thế nội tại đối với những tổ chức sử dụng trải nghiệm được thiết kế như một vũ khí để vượt qua sự cạnh tranh nhất của thị trường.

- Hãy suy nghĩ về điều đó một chút. Bạn có nhận thấy trải nghiệm tốt hơn, dẫn đến các mối quan hệ tốt hơn, đó là bước đệm cho nhiều dịch vụ hơn như thế nào không? Nhiều thương hiệu vẫn nhảy thẳng vào các sản phẩm đã được sửa đổi mà không đạt được sự kết nối của khách hàng và nền tảng tin cậy cần thiết đầu tiên.

(từ khóa “experiences”, “experience” được nhắc lại rất nhiều lần trong bài)

Chọn A.

Ý kiến của bạn