Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What does the phrase “stepping stone in paragraph 4 mea

What does the phrase “stepping stone in paragraph 4 mea

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What does the phrase “stepping stone” in paragraph 4 mean?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Cụm “stepping stone” trong đoạn 4 có nghĩa gì?

stepping stone: bước đệm

A. Một đầu mối quan trọng để hiểu điều gì đó đang thách thức hoặc khó hiểu.

B. Một tài sản hoặc vật sở hữu được đánh giá là tốt nhất trong nhóm những thứ tương tự.

C. Một người đi du lịch mà không định cư trong một khoảng thời gian đáng kể

D. Một hành động hoặc sự kiện giúp một người đạt được tiến bộ đối với một mục tiêu cụ thể.

Thông tin: Do you notice how better experiences, leads to better relationships, which is then the stepping stone for more offerings?

Tạm dịch: Bạn có nhận thấy trải nghiệm tốt hơn, dẫn đến các mối quan hệ tốt hơn, đó là bước đệm cho nhiều dịch vụ hơn như thế nào không?

Chọn D.

Ý kiến của bạn