Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What for at the moment Why don’t you go home are you l

What for at the moment Why don’t you go home are you l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What _________ for at the moment? Why don’t you go home?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn