Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What is the main idea of the last paragraph Rooftop gar

What is the main idea of the last paragraph Rooftop gar

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What is the main idea of the last paragraph?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn