Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What part of the Piper nigrum is the pericarp The pulp

What part of the Piper nigrum is the pericarp The pulp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What part of the Piper nigrum is the pericarp?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Pericarp là bộ phận nào của Piper nigrum (hồ tiêu)?

A. Phần cùi bên trong cây nho

B. Hạt bên trong quả

C. Vỏ ngoài của cây nho

D. Lớp vỏ ngoài của quả (hạt tiêu)

Thông tin: To obtain white pepper, the outer hull of the peppercorn, the pericarp, is removed before the peppercorn is ground.

Tạm dịch: Để có được hạt tiêu trắng, lớp vỏ bên ngoài của hạt tiêu, phần pericarp, được loại bỏ trước khi xay hạt tiêu.

Chọn D.

Ý kiến của bạn