Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

When I last saw him he in London has stayed is staying

When I last saw him he in London has stayed is staying

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

When I last saw him, he _____ in London.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn