Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

When I was going to school this morning I saw a girl Sh

When I was going to school this morning I saw a girl Sh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

When I was going to school this morning, I saw a______ girl. She asked me how to get to Hoan Kiem Lake.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn