Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

When she was grade 11 she wished to have someone who w

When she was grade 11 she wished to have someone who w

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

When she was _______ grade 11, she wished to have someone who would stand beside her through thick and thin.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

in + grade: ở / học khối lớp nào

Thành ngữ: through thick and thin: ngay cả khi có khó khăn

Tạm dịch: Khi học lớp 11, cô đã ước có một người sát cánh bên mình qua mọi khó khăn.

Chọn B.

Ý kiến của bạn