Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

When was Elvis Presley born 1948 1953 1935 1954 Giải ch

When was Elvis Presley born 1948 1953 1935 1954 Giải ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

When was Elvis Presley born?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Elvis Presley sinh năm nào?

A. 1948

B. 1953

C. 1935

D. 1954

Thông tin: Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, or the King of Rock 'N' Roll was born in Mississippi, in 1935.

Tạm dịch: Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, hay Vua nhạc Rock 'N' Roll sinh ra ở Mississippi, vào năm 1935.

Chọn C.

Ý kiến của bạn