Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

When you arrive in Hanoi call my friend Loan She you a

When you arrive in Hanoi call my friend Loan She you a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

When you arrive in Hanoi, call my friend Loan. She ____ you around the city.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn