Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

When you purchase anything in this shopping mall your f

When you purchase anything in this shopping mall your f

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

When you purchase anything in this shopping mall, your first order is delivered free as a(n) ______ offer.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng, từ loại

Giải chi tiết:

A. introductory (adj): có tính giới thiệu, mở đầu

B. beginning (n): sự bắt đầu

C. worthless (adj): vô giá trị

D. reliable (adj): đáng tin cậy

Trước danh từ “offer” cần điền một tính từ => loại B.

Tạm dịch: Khi bạn mua bất cứ thứ gì trong trung tâm mua sắm này, đơn hàng đầu tiên của bạn sẽ được giao miễn phí dưới dạng ưu đãi mở đầu.

Chọn A.

Ý kiến của bạn