Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Which is NOT mentioned as a benefit of a rooftop garden

Which is NOT mentioned as a benefit of a rooftop garden

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Which is NOT mentioned as a benefit of a rooftop garden?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn