Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Which of the following is not true about India’s caste

Which of the following is not true about India’s caste

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Which of the following is not true about India’s caste system?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – câu hỏi chứa ‘not’

Giải chi tiết:

Điều nào sau đây KHÔNG đúng về hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ?

A. Chế độ đẳng cấp đã được sử dụng ở Ấn Độ từ lâu đời.

B. Kshatriya là đẳng cấp cao thứ hai.

C. Cần cù giúp con người đi lên trong chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ.

D. Có thể có một Shudra sẽ làm việc trong một trang trại.

Thông tin:

- The caste system is a major part of the Hindu religion that has existed for thousands of years.

- The second highest level is the Kshatriya, or ruling class.

- In other words, if we work hard and focus on our goals, we can have great careers and enjoy high status is society. However, these opportunities don’t exist for everyone. In some places, the family you are born into will decide almost everything about your life. India‟s caste system is an example of this.

- Shudras typically work as unskilled labourers doing factory or farm work, or they may also be employed as artists.

Tạm dịch:

- Chế độ đẳng cấp là một phần quan trọng của tôn giáo Ấn Độ đã tồn tại hàng ngàn năm nay. => A đúng

- Đẳng cấp cao thứ hai là Kshatriya, hay tầng lớp thống trị. => B đúng

- Nói cách khác, nếu chúng ta làm việc chăm chỉ và tập trung vào các mục tiêu, chúng ta có thể có sự nghiệp tuyệt vời và đạt được địa vị cao trong xã hội. Tuy nhiên, những cơ hội này không dành cho tất cả mọi người. Ở một số nơi, gia đình mà bạn được sinh ra sẽ quyết định hầu hết mọi thứ về cuộc sống của bạn. Chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ là một ví dụ về điều này. => C sai

- Shudras thường là những người lao động không có tay nghề làm việc tại nhà máy hoặc trang trại, hoặc họ cũng có thể là những nghệ sĩ làm công. => D đúng

Chọn C.

Ý kiến của bạn