Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Who do you think I in the library this morning was off

Who do you think I in the library this morning was off

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Who do you think I _______ in the library this morning?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn