Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Why are you laughing me of over to at Giải chi tiết

Why are you laughing me of over to at Giải chi tiết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Why are you laughing ____ me?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn