Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Why did Chef Bayless name his dish Rooftop Salsa He got

Why did Chef Bayless name his dish Rooftop Salsa He got

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Why did Chef Bayless name his dish "Rooftop Salsa"?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn