Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

-  Would you like to eat out for dinner tonight       

-  Would you like to eat out for dinner tonight       

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

-  Would you like to eat out for dinner tonight?        - _________


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn