Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 | x + 1 | + 25 = 134:54 + 2

 | x + 1 | + 25 = 134:54 + 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,left| {x + 1} right| + frac{2}{5} = 1frac{3}{4}:frac{5}{4} + 2)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,left| {x + 1} right| + frac{2}{5} = 1frac{3}{4}:frac{5}{4} + 2,,,,,,,,left| {x + 1} right| + frac{2}{5} = frac{7}{4}:frac{5}{4} + 2,,,,,,,left| {x + 1} right| + frac{2}{5} = frac{7}{4} cdot frac{4}{5} + 2,,,,,,left| {x + 1} right| + frac{2}{5} = frac{7}{5} + 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left| {x + 1} right| = frac{7}{5} + 2, - frac{2}{5},,,,,,left| {x + 1} right| = 3,,,, Rightarrow left[ begin{array}{l}x + 1 = 3x + 1 =  - 3end{array} right.,,,, Rightarrow left[ begin{array}{l}x = 3 - 1x =  - 3 - 1end{array} right. Rightarrow left[ begin{array}{l}x = 2x =  - 4end{array} right.end{array})

Vậy (x = 2) hoặc (x =  - 4).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn