Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x - 1 ^3 =  - 27     x =  2 x =  - 2 x =  - 3 x = 

x - 1 ^3 =  - 27     x =  2 x =  - 2 x =  - 3 x = 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,{left( {x - 1} right)^3} =  - 27)    


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,{left( {x - 1} right)^3} =  - 27\,,,,,,,{left( {x - 1} right)^3} = {left( { - 3} right)^3}\,,,,,,,x - 1 =  - 3\,,,,,,,x =  - 3 + 1\,,,,,,,x =  - 2end{array})

Vậy (x =  - 2) .

Chọn B

Ý kiến của bạn