Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x - 127 = 18525 x = 867 x = 87 x = 852 x = 863 Giải chi

x - 127 = 18525 x = 867 x = 87 x = 852 x = 863 Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(x - 1,27 = 18,5:2,5)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính thương bên phải, sau đó cộng với 1,27 ta tìm được (x).

Giải chi tiết:

(x - 1,27 = 18,5:2,5)

(x - 1,27 = 7,4)

(x = 7,4 + 1,27)

(x = 8,67)

Vậy (x = 8,67).

Chọn A.

Ý kiến của bạn