Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x 4x - 2 5 + 3x 12x^3 + 14x^2 - 10x 12x^3 + 14x^2 + 1

x 4x - 2 5 + 3x 12x^3 + 14x^2 - 10x 12x^3 + 14x^2 + 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(xleft( {4x - 2} right)left( {5 + 3x} right))


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

Giải chi tiết:

(xleft( {4x - 2} right)left( {5 + 3x} right))

( = left( {4{x^2} - 2x} right)left( {5 + 3x} right))

( = 4{x^2}.5 + 4{x^2}.3x - 2x.5 - 2x.3x)

( = 20{x^2} + 12{x^3} - 10x - 6{x^2})

( = 12{x^3} + 14{x^2} - 10x)

Chọn A.

Ý kiến của bạn