Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x - 5 ^2 - x x + 2 = 5 x = d23 x = 1 x = d53 x = d43

x - 5 ^2 - x x + 2 = 5 x = d23 x = 1 x = d53 x = d43

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

({left( {x - 5} right)^2} - xleft( {x + 2} right) = 5)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}{left( {x - 5} right)^2} - xleft( {x + 2} right) = 5\ Leftrightarrow left( {{x^2} - 10x + 25} right) - left( {{x^2} + 2x} right) = 5\ Leftrightarrow {x^2} - 10x + 25 - {x^2} - 2x = 5\ Leftrightarrow  - 12x =  - 20\ Leftrightarrow x = dfrac{5}{3}end{array})

Vậy (x = dfrac{5}{3}).

Chọn C.

Ý kiến của bạn