Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

| x | - 57 - 42 = | - 63 | x = 78 x in - 4848 x i

| x | - 57 - 42 = | - 63 | x = 78 x in - 4848 x i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(left| x right| - left( {57 - 42} right) = left| { - 63} right|)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc, phép cộng (trừ) hai số nguyên, tìm số chưa biết trong một đẳng thức.


(left| x right| = a), nếu (a = 0) thì (x = 0); Nếu (a > 0) thì (x = a) hoặc (x =  - a).

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}left| x right| - left( {57 - 42} right) = left| { - 63} right|\,left| x right| - 15 =  - left( { - 63} right)\,left| x right| - 15 = 63\left| x right| = 63 + 15\left| x right| = 78end{array})

( Rightarrow x = 78) hoặc (x =  - 78)

Vậy (x in left{ { - 78;,,78} right}).

Chọn C.

Ý kiến của bạn