Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hết với

X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hết với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH (dư) được dd Y chứa (m + 30,8) g muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl được dung dịch Z chứa (m + 36,5) gam muối. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

COOH + NaOH -> COONa + H2O

=> mtăng = 30,8g = (23 – 1).(nAla + 2nGlu)

NH2 + HCl -> NH3Cl

=> mtăng = 36,5 = 36,5.(nAla + nGlu)

=> nAla = 0,6 ; nGlu = 0,4 mol

=> m = 112,2g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn