Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X I feel nervous Ive got an exam today - Y “ Cheer up!

X I feel nervous Ive got an exam today - Y “ Cheer up!

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X: "I feel nervous. I've got an exam today." - Y: “____”


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn