Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X I feel really depressed at the moment Nothings going

X I feel really depressed at the moment Nothings going

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X: "I feel really depressed at the moment. Nothing's going right in my life." - Y: “____”


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn