Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X Im really excited Im going on holiday to Australia to

X Im really excited Im going on holiday to Australia to

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X: "I'm really excited. I'm going on holiday to Australia tomorrow." - Y: “____”


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn