Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng Y

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng Y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về dãy điện hóa.

Giải chi tiết:

Hai kim loaị X và Y lần lượt là Fe và Cu.

PTHH: Fe + H­2SO4 ⟶ FeSO4 + H.

            Cu + 2Fe(NO3)3 ⟶ Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Chọn C.

Ý kiến của bạn