Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

X là một α-amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2</s

X là một α-amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là một α-amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y, sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

HCl +              NaOH →        NaCl +            H2O

0,05                0,1                 0,05

X +                  NaOH →        Muối +           H2O                 (1)

0,03                0,03                0,03              0,03

m c.rắn    = m muối (1) + m NaOH dư + m NaCl

m c.rắn (1) = 7,895 – 0,02. 40 – 0,05. 58,5

   = 4,17 gam

=> M muối = 1,17 / 0,03 = 139

=> M X = 139 – 22 = 117

=> X là Valin

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn