Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là một amino axit no (phân tử chỉ có một nhóm –NH2</s

X là một amino axit no (phân tử chỉ có một nhóm –NH2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là một amino axit no (phân tử chỉ có một nhóm –NH2 và một nhóm -COOH). Cho 0,06 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,1 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,2 mol NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu được 15,79 gam chất rắn khan. X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét tổng quát : Y + NaOH = (X + HCl) + NaOH

Gọi CT của X là H2NCnH2nCOOH

Vậy chất rắn khan gồm 0,06 mol H2NCnH2nCOONa ; 0,1 mol NaCl ; 0,04 mol NaOH

=> 15,79 = 0,06.(14n + 83) + 0,1.58,5 + 0,04.40

=> n = 4

Vậy X là (CH3)2CH-CH(NH2)-COOH (Valin)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn