Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là một este không no trong phân tử chứa 2 liên kết pi

X là một este không no trong phân tử chứa 2 liên kết pi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là một este không no trong phân tử chứa 2 liên kết pi (π), mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam X cần vừa đủ 7,2 gam O2. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi công thức phân tử của X là CnH2n-2Ox (x = 2 hoặc 4).


Dựa vào phương trình đốt cháy X ⟹ Phương trình liên hệ giữa nX và nO2


⟹ Phương trình liên hệ giữa n và x ⟹ CTPT của X ⟹ CTCT của X.

Giải chi tiết:

Gọi công thức phân tử của X là CnH2n-2Ox (x = 2 hoặc 4).

PTHH: ({C_n}{H_{2n - 2}}{O_x} + dfrac{{3n - 1 - x}}{2}{O_2}xrightarrow{{{t^0}}}nC{O_2} + (n - 1){H_2}O)

Theo PTHH ⟹ ({n_X} = dfrac{{2{n_{{O_2}}}}}{{3n - 1 - x}} Rightarrow dfrac{{4,3}}{{14n + 16x - 2}} = dfrac{{2.0,225}}{{3n - 1 - x}} Rightarrow 6,6n - 11,5x = 3,4)

+ Xét x = 2 ⟹ n = 4 ⟹ X là C4H6O2 → thỏa mãn.

+ Xét x = 4 ⟹ n = -71/11 ⟹ Loại.

Các đồng phân este C4H6O2

HCOOCH2-CH=CH2     ;         HCOOCH=CH-CH3       ;        HCOOC(CH3)=CH2

CH3COOCH=CH2         ;         CH2=CHCOOCH3

⟹ Có tất cả 5 công thức cấu tạo thỏa mãn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn