Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x y - 1 - 3 y - 1 x y - 1 - 3 y - 1 = 3 - x y - 1

x y - 1 - 3 y - 1 x y - 1 - 3 y - 1 = 3 - x y - 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(xleft( {y - 1} right) - 3left( {y - 1} right))


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(xleft( {y - 1} right) - 3left( {y - 1} right))

Ta có:

(xleft( {y - 1} right) - 3left( {y - 1} right) = left( {x - 3} right)left( {y - 1} right))

Vậy (x,left( {y - 1} right) - 3left( {y - 1} right), = ,left( {x - 3} right)left( {y - 1} right).)

Ý kiến của bạn