Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x^2 - y^2 + 5x - 5y x - y x - y + 5 x - y x - y -

x^2 - y^2 + 5x - 5y x - y x - y + 5 x - y x - y -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

({x^2} - {y^2} + 5x - 5y)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm hạng tử, dùng hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung.

Giải chi tiết:

({x^2} - {y^2} + 5x - 5y)( = left( {x - y} right)left( {x + y} right) + 5left( {x - y} right))( = left( {x - y} right)left( {x + y + 5} right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn