Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x^4dx bằng d15x^5 + C 4x^3 + C x^5 + C 5x^5 + C Giải

x^4dx bằng d15x^5 + C 4x^3 + C x^5 + C 5x^5 + C Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(int {{x^4}dx} ) bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng (int {{x^n}dx}  = dfrac{{{x^{n + 1}}}}{{n + 1}} + Cleft( {n ne  - 1} right))

Giải chi tiết:

Ta có: (int {{x^4}dx}  = dfrac{1}{5}{x^5} + C)

Chọn A.

Ý kiến của bạn