Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x5 = 245 x = 1225 x = 245 x = 125 x = 1205 Giải chi tiế

x5 = 245 x = 1225 x = 245 x = 125 x = 1205 Giải chi tiế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(x:5 = 245)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Giải chi tiết:

(x:5 = 245)

(begin{array}{l}x = 245 times 5\x = 1225end{array})

Vậy (x = 1225).

Chọn A

Ý kiến của bạn