Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định cơ quan nào dưới đây không nằm trong bộ máy tổ chức

Xác định cơ quan nào dưới đây không nằm trong bộ máy tổ chức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định cơ quan nào dưới đây không nằm trong bộ máy tổ chức Liên hợp quốc?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 7)

Hiến chiến chương quy định Liên Hợp Quốc gồm sáu cơ quan chính là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án Quóc tế và Ban Thư kí.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn