Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định kiểu câu phân loại theo mục nói của hai câu vă

Xác định kiểu câu phân loại theo mục nói của hai câu vă

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định kiểu câu phân loại theo mục nói của hai câu văn: “Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào? ”


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Hành động nói

Giải chi tiết:

Xác định kiểu câu phân loại theo mục nói

Câu 1: Hành động trình bày

Câu 2: Hành động hỏi

Ý kiến của bạn