Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản

 Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ các phương thức biểu đạt đã học.

Giải chi tiết:

- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.

Ý kiến của bạn