Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định tập nghiệm S của bất phương trình (ln x^2 > ln

Xác định tập nghiệm S của bất phương trình (ln x^2 > ln

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định tập nghiệm S của bất phương trình (ln {x^2} > ln left( {4x - 4} right))?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện: (4x - 4 > 0 Leftrightarrow x > 1.)

(eqalign{  & ln {x^2} > ln left( {4x - 4} right) Leftrightarrow {x^2} > 4x - 4 Leftrightarrow {(x - 2)^2} > 0 Leftrightarrow x ne 2  cr   &  Rightarrow S = left( {1; + infty } right)backslash left{ 2 right}. cr} )

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn